S-AI01B_総合カタログ
263/278

工 場 へ 〜 ろ   メッセージ内容・・      No.    メッセージ内容・・・・・  No.工 場ら工 場油圧ポンプ運転異常です。・・・・・・・・・・・・・・EK+02251油圧ポンプ起動しました。・・・・・・・・・・・・・・EK+02252油圧ポンプ故障。・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02253♪夕礼の時間です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02254油温異常。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02255油温を測定してください。・・・・・・・・・・・・・・EK+02256油温が上昇しました。・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02257指先に注意してください。・・・・・・・・・・・・・・EK+02260指差(ユビサシ)確認を励行しましょう。・・・・・・・・EK+02261指差確認してください。・・・・・・・・・・・・・・・EK+02262指差呼称を励行しましょう。・・・・・・・・・・・・・EK+02263指差呼称で安全確認をしてください。・・・・・・・・・EK+02264♪油量を確認してください。・・・・・・・・・・・・・・EK+02265♪溶解工程異常発生。・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02266溶解炉異常。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02267容器を交換してください。・・・・・・・・・・・・・・EK+02268♪容器を取り出してください。・・・・・・・・・・・・・EK+02269容器が少量です。補充してください。・・・・・・・・・EK+02270容器不足(フソク)。・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02271熔接完了しました。・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02272♪熔接不良です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02273♪熔接棒を交換してください。・・・・・・・・・・・・・EK+02274♪容量オーバーです。・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02275♪予定加工数を完了しました。・・・・・・・・・・・・・EK+02276予定数完了しました。・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02277呼び出しがかかりました。・・・・・・・・・・・・・・EK+02278呼び出しです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02279呼び出しボタンを押してください。・・・・・・・・・・EK+02280読み取り確認してください。・・・・・・・・・・・・・EK+02281♪読み取り不良です。・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02282ライトが消えています。・・・・・・・・・・・・・・・EK+02284♪ライトがついています。・・・・・・・・・・・・・・・EK+02285♪ライン異常。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02286♪ライン動きます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02287♪ラインを点検してください。・・・・・・・・・・・・・EK+02288♪ラインが異常です。・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02289ラインが動きます。注意してください。・・・・・・・・EK+02290♪ライン起動します。・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02291ライン事故停止。・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02292♪ラインスタートします。・・・・・・・・・・・・・・・EK+02293ラインストップ。・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02294♪ライン設備故障です。・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02295ライン停止しました。・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02296♪ライン停止します。・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02297♪ライントラブルです。・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02298♪ライン非常停止します。・・・・・・・・・・・・・・・EK+02299♪ラベル異常です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02300ラベルを入れてください。・・・・・・・・・・・・・・EK+02301♪ラベルを確認してください。・・・・・・・・・・・・・EK+02302♪ラベルを交換してください。・・・・・・・・・・・・・EK+02303ラベル欠品。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02304ラベル終了です。補充してください。・・・・・・・・・EK+02305ラベル不良です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02306ランナー取り出しミスです。・・・・・・・・・・・・・EK+02307ランプがつくまで扉を開(ア)けてください。・・・・・・EK+02308ランプがつくまで扉を開けないでください。・・・・・・EK+02309ランプが点滅している方へお入りください。・・・・・・EK+02310ランプ切(ギ)れです。・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02311♪ランプの照度を確認ください。・・・・・・・・・・・・EK+02312ランプの点灯を確認してください。・・・・・・・・・・EK+02313リ−クしています。・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02314リ−クチェック異常です。・・・・・・・・・・・・・・EK+02315リ−ク不良が発生しました。・・・・・・・・・・・・・EK+02316♪リード線長さが不良です。チェック願います。・・・・・・EK+02317♪リールを交換してください。・・・・・・・・・・・・・EK+02318♪リセットスイッチを入れてください。・・・・・・・・・EK+02319リセットボタンを押してください。・・・・・・・・・・EK+02320リフタ−を上昇させてください。・・・・・・・・・・・EK+02321リフターが下降します。・・・・・・・・・・・・・・・EK+02322リフターが上昇します。・・・・・・・・・・・・・・・EK+02323リフタ−上昇中作業禁止です。・・・・・・・・・・・・EK+02324♪リフトが上がります。・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02325*♪リフトが動きます。ご注意ください。・・・・・・・・・EK+02326♪リフトが下降します。・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02327♪リフトが下がります。・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02328♪リフトが作動中です。・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02329♪リフトが上昇します。・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02330♪リフトが出ます。注意してください。・・・・・・・・・EK+02331*♪リフトが到着致しました。扉を開けてください。・・・・・・EK+02332♪リフトが到着、扉を開けてください。・・・・・・・・・EK+02333♪リベットがありません。・・・・・・・・・・・・・・・EK+02334リベットが抜けています。確認してください。・・・・・・EK+02335リベット欠品です。チェックしてください。・・・・・・EK+02336♪リボンを交換してください。・・・・・・・・・・・・・EK+02337リボン起動します。・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02338利用券をお取りください。・・・・・・・・・・・・・・EK+02343リンク異常です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02344冷却開始。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02345♪冷却機が起動します。・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02346♪冷却系が異常です。・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02347冷却工程異常です。・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02348冷却終了。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02349♪冷却水が低下しました。・・・・・・・・・・・・・・・EK+02350冷却水の圧力が低下しました。・・・・・・・・・・・・EK+02351冷却水ポンプ故障。・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02352♪冷却水量を確認してください。・・・・・・・・・・・・EK+02353♪冷却装置が不良です。・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02354♪冷却ファントラブルです。・・・・・・・・・・・・・・EK+02355♪冷却ポンプが異常です。・・・・・・・・・・・・・・・EK+02356冷蔵庫温度異常です。点検してください。・・・・・・・EK+02357冷暖房装置が異常です。・・・・・・・・・・・・・・・EK+02358冷凍機、異常。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02359冷凍機異常です。点検してください。・・・・・・・・・EK+02360♪冷凍機が異常です。・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02361冷凍庫温度異常です。点検してください。・・・・・・・EK+02362冷凍庫内トラブルです。・・・・・・・・・・・・・・・EK+02363*冷凍庫満ぱいです。供給を終了してください。・・・・・・・EK+02364♪冷房装置が不良です。・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02365レベル異常です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02373♪レベルを確認してください。・・・・・・・・・・・・・EK+02374レベル出し完了しました。・・・・・・・・・・・・・・EK+02375レベル低下しています。・・・・・・・・・・・・・・・EK+02376連続不良です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02377連動運転起動します。・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02378ロ−タ−が下降します。・・・・・・・・・・・・・・・EK+02379ロ−タ−が旋回します。・・・・・・・・・・・・・・・EK+02380ロ−ラ−が逆回転しています。・・・・・・・・・・・・EK+02381ローラーの回転が異常です。・・・・・・・・・・・・・EK+02382ロ−ル回転不良です。・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02383♪ロールかしめ不良です。・・・・・・・・・・・・・・・EK+02384♪ロールが回転しています。注意してください。・・・・・EK+02385漏水(ロウスイ)発生。・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02386漏電が発生しました。・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02387漏電です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02388♪漏電です。ご注意ください。・・・・・・・・・・・・・EK+02389漏電です。点検してください。・・・・・・・・・・・・EK+02390♪露点、異常です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02391ロックを確認してください。・・・・・・・・・・・・・EK+02392♪ロック確認してください。・・・・・・・・・・・・・・EK+02393ロックスイッチを解除してください。・・・・・・・・・EK+02394ロックになりました。・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02395ロック不良です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02396ロットエンドです。・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02397ロット完了しました。・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02398ロットが変更になります。・・・・・・・・・・・・・・EK+02399ロット切替え中です。・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02400ロット変更です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02401炉の温度が、上昇しています。・・・・・・・・・・・・EK+02402ロボット異常です。・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02403♪ロボットが異常です。・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02404♪ロボットが動きます。・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02405ロボットが動きます。注意してください。・・・・・・・EK+02406ロボットが後退します。・・・・・・・・・・・・・・・EK+02407♪ロボットがスタートします。・・・・・・・・・・・・・EK+02408ロボットが前進します。・・・・・・・・・・・・・・・EK+02409ロボットが停止しました。チェックしてください。・・・EK+02410♪ロボットが停止します。・・・・・・・・・・・・・・・EK+02411♪ロボットが止まります。・・・・・・・・・・・・・・・EK+02412ロボット作動中です。ご注意ください。・・・・・・・・EK+02413♪ロボット走行中。・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+02414よりろれ262商品の最新情報はhttps://www.patlite.co.jp検索パトライト検索

元のページ  ../index.html#263

このブックを見る