S-AI01B_総合カタログ
256/278

し工 場さ工 場コンベア異常です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00747コンベア異常です。点検してください。・・・・・・・・・・EK+00748コンベア移動中です。・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00749コンベアが異常です。・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00750♪コンベアが動きます。・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00751♪コンベアが動きます。注意してください。・・・・・・・・・・EK+00752♪コンベアが起動します。・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00753*♪コンベアが起動します。ご注意ください。・・・・・・・・・・EK+00754コンベアが停止しました。・・・・・・・・・・・・・・・EK+00755♪コンベアが止まります。・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00756コンベア起動します。・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00757コンベアの運転ボタンを押してください。・・・・・・・・・・EK+00758♪コンベアの故障です。・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00759コンベアは、自動停止します。・・・・・・・・・・・・・・EK+00760コンベア満ぱいです。点検してください。・・・・・・・・・・EK+00761♪コンベアライン異常です。・・・・・・・・・・・・・・・EK+00762♪コンベアラインが動きます。・・・・・・・・・・・・・・・EK+00763コンベアライン故障です。・・・・・・・・・・・・・・・EK+00764♪コンベアライン起動します。・・・・・・・・・・・・・・・EK+00765♪コンベアライントラブルです。・・・・・・・・・・・・・・EK+00766コンベアライン非常停止です。・・・・・・・・・・・・・EK+00767梱包異常です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00768♪梱包箱を搬出してください。・・・・・・・・・・・・・・・EK+00769♪梱包箱を搬入してください。・・・・・・・・・・・・・・・EK+00770♪梱包箱が搬出されていません・・・・・・・・・・・・・・EK+00771♪梱包箱が搬入されていません。・・・・・・・・・・・・・EK+00772誤操作です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00791♪サ−マル異常です。点検してください。・・・・・・・・・・EK+00797サ−マルを点検してください。・・・・・・・・・・・・・・EK+00798サ−マルを復帰させてください。・・・・・・・・・・・・・EK+00799サイクル異常です。点検してください。・・・・・・・・・・・EK+00800サイクルオーバー。・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00801サイクルオーバーです。点検してください。・・・・・・・・・EK+00802♪サイクル時間オーバー。・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00803♪サイクルタイムオーバーです。・・・・・・・・・・・・・・EK+00804サイクル停止しました。・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00805サイクル停止です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00806再検査してください。・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00807作業遅れです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00818♪作業を始めてください。・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00819♪作業開始します。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00820作業完了です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00821♪作業がおくれています。・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00822♪作業が完了しました。・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00823♪作業が終了しました。・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00824作業コンベア過負荷停止です。・・・・・・・・・・・・・EK+00825作業者は安全な場所に移動してください。・・・・・・・・・EK+00826♪作業者へ連絡してください。・・・・・・・・・・・・・・EK+00827作業終了します。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00828作業終了時間です。・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00829作業台が降ります。ご注意ください。・・・・・・・・・・・EK+00830作業台がさがります。ご注意ください。・・・・・・・・・・・EK+00831♪作業半径内に入らないでください。・・・・・・・・・・・・EK+00832*♪作業不良が起きました。コンベアが止まります。・・・・・・・EK+00833サブ組立ライン起動します。注意してください。・・・・・・・EK+00835サブコンベア−満ぱいです。・・・・・・・・・・・・・・EK+00836♪サブラインが異常です。・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00837♪左右、足元にご注意ください。・・・・・・・・・・・・・・EK+00838左右を確認しましょう。・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00839左右の安全を確認してから渡りましょう。・・・・・・・・・・EK+00840左右の安全を確認してください。・・・・・・・・・・・・・EK+00841サンケツ発生避難してください。・・・・・・・・・・・・・EK+00842♪酸素圧力が低下しました。・・・・・・・・・・・・・・・EK+00847♪酸素、異常です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00848♪サンプルを取ってください。・・・・・・・・・・・・・・・EK+00850♪材料位置が異常です。・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00851♪材料を投入してください。・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00852♪材料を投入します。・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00853*♪材料をホッパーに投入してください。・・・・・・・・・・・EK+00854材料がありません。・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00855材料がありません。チェックしてください。・・・・・・・・・・EK+00856材料が切れます。注意してください。・・・・・・・・・・・EK+00857材料が通過します。ご注意ください。・・・・・・・・・・・EK+00858♪材料がつまりました。・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00859材料が到着しました。・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00860材料がひっかかりました。位置を直してください。・・・・・・・EK+00861材料が不足しています。補給してください。・・・・・・・・・EK+00862材料供給装置異常です。・・・・・・・・・・・・・・・EK+00863材料切れ。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00864♪材料切れです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00865材料切れです。材料を補給してください。・・・・・・・・・EK+00866材料詰まりが発生しました。・・・・・・・・・・・・・・・EK+00867材料投入装置異常です。・・・・・・・・・・・・・・・EK+00868♪シーケンサー異常です。・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00870シーケンサーが異常です。・・・・・・・・・・・・・・・EK+00871シ−トを供給してください。・・・・・・・・・・・・・・・EK+00872♪シートを強制排出します。・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00873シートを準備してください。・・・・・・・・・・・・・・・EK+00874シートがありません。・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00875♪シートが浮いています。・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00876シートが切れました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00877♪シート供給機、異常です。・・・・・・・・・・・・・・・EK+00878シート到着。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00879シート取り出しミス。・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00880♪シート排出不良です。・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00881シート排出不良です。点検してください。・・・・・・・・・・EK+00882♪シートベルトを締めてください。・・・・・・・・・・・・・・EK+00883シ−ト補給してください。・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00884シール不良です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00885識別シールを確認してください。・・・・・・・・・・・・・EK+00886始業点検をしてください。・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00888始業点検してください。・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00889試験を開始します。・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00890試験を終了しました。・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00891試験を中止しました。・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00892♪試験終りました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00893試験終了しました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00894試験中です。ドアを開けないでください。・・・・・・・・・・EK+00895*♪資材不足です。すぐ補給してください。・・・・・・・・・・EK+00896システム異常です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00897下型(シタガタ)温度異常です。・・・・・・・・・・・・・EK+00898下型交換中です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00899♪湿度異常です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00904始動中です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00907絞りロール異常です。・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00912締付け確認してください。・・・・・・・・・・・・・・・EK+00913♪締付け不良です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00914♪射出圧異常。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00917♪射出圧異常です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00918シャッターを閉めてください。・・・・・・・・・・・・・・・EK+00921*♪シャッターを閉じますので、確認してください。・・・・・・・・EK+00922♪シャッターが上がっていません。ご注意ください。・・・・・・・EK+00923シャッターが閉まります。ご注意ください。・・・・・・・・・・EK+00924シャッターが昇降中です。ご注意ください。・・・・・・・・・EK+00925♪シャッターが閉じます。・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00926♪シャッターが開きます。ご注意ください。・・・・・・・・・・EK+00927シャッター昇降中です。ご注意ください。・・・・・・・・・・EK+00928シャッタートラブル。・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00929シャッター開(ヒラ)いています。ご注意ください。・・・・・・・EK+00930終業点検してください。・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00940集じん機異常。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00941集じん機を運転します。ご注意ください。・・・・・・・・・・EK+00942♪集じん機が異常です。・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00943♪手動運転中です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00952♪手動操作に切り換えてください。・・・・・・・・・・・・・EK+00953♪手動に切り換えてください。・・・・・・・・・・・・・・・EK+00954♪省エネ停止中です。・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00955♪仕様違い発生です。・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00960ショット数を確認してください。・・・・・・・・・・・・・・EK+00966ショット数完了です。・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00967♪所定の位置へセットしてください。・・・・・・・・・・・・EK+00968処理が終了しました。・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00969シリコンを交換してください。・・・・・・・・・・・・・・EK+00970シリコンがありません。・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00971シリコン封入ロボットが異常です。・・・・・・・・・・・・EK+00972シリンダー異常です。・・・・・・・・・・・・・・・・・EK+00973シリンダーが交換されていません。・・・・・・・・・・・・EK+00974シリンダー交換をおこないます。・・・・・・・・・・・・・EK+00975シリンダー交換が完了しました。・・・・・・・・・・・・・EK+00976   メッセージ内容・・      No.    メッセージ内容・・・・・  No.こ255商品の最新情報はhttps://www.patlite.co.jp検索パトライト検索

元のページ  ../index.html#256

このブックを見る